Inför beslut om projekt

Från e-arkiv
Hoppa till: navigering, sök
Innehåll
Inför beslut om projekt
Inför projektstart
Under projektets gång
Inför projektavslut

Genomför en behovsanalys inklusive övergripande nulägesanalys. De ska ge en övergripande bild av nuläget och vilka behov som e-arkivet skulle svara mot.

Aktiviteter

Genomför behovsanalys inklusive övergripande nulägesanalys
Behovsanalys och övergripande nulägesanalys Ansvarig: Kommunledning
Målbild, vision
Målgruppsanalys
Effektanalys
Nyttokalkyl
Övergripande finansieringsplan
Projektdirektiv - inför nästa steg Kommunledning
Kommunikation och förankring
Kommunikationsplan Informations-/kommunikationsansvarig

Frågor att besvara

Frågor att besvara inför projektstart

Exempel

För hjälp med hur man laddar upp en fil.


Fil:Ex Målbild RS eArkiv.ppt

Fil:VNR Mall Idebeskrivning 1.0.dot

Fil:VNR Mall Nyttorealiseringsplan 1.0.dot

Fil:VNR Mall Nyttorealiseringsstrategi 1.0.dot

Fil:VNR Bilaga 8 Introduktion till nyttorealisering for beslutsfattare med checklistor.doc

Fil:PENG-analys Västerås e-arkiv Slutrapport.pdf

Fil:Nyttorealisering på 10 min edelegationen.pdf

Fil:Förstudierapport e-arkiv inom Skåne Nordost o Höör ver 1.0.pdf

Begreppslista

Behovsanalys och övergripande nulägesanalys

Tanken är att få en övergripande bild av nuläget och vilka behov som e-arkivet skulle svara mot. En nuläges- och behovsanalys bör bl a omfatta följande delar:


Effektanalys, Nyttokalkyl

En beskrivning av vilka nyttor och önskvärda effekter ett infört e-arkiv ger, vilket ger ledningen möjlighet att bedöma relevans i att starta ett projekt. Det kan också fungera som underlag vid prioriteringar och beslut angående e-arkivet och ger en möjlighet att utvärdera resultatet senare, både för ledning och informations- /arkiv-förvaltning. Estimera nyttan och kostnader i kronor för införande och förvaltning.


Målgruppsanalys

Identifiera vilka potentiella användarintressenter och målgrupper som finns till e-arkivet och vilka behov de har. Detta utgör underlag för fortsatt arbete om vilka som ska ha tillträde till e-arkivet, hur man ska kunna söka information, information som bör prioriteras att levereras till e-arkivet m m.


Målbild/vision

En samsyn kring vilken roll e-arkivet ska ha i verksamheten och i relation till organisationens mål för e-förvaltning, arkivkrav, användarbehov etc.


Finansieringsplan

En övergripande plan för hur införande och förvaltning av e-arkivet kan finansieras.


Projektdirektiv

"När beslut fattats om att genomföra ett e-arkivprojekt ska ett projektdirektiv tas fram. Det definierar bla syfte, mål, omfattning och tidplan för införande."


Kommunikationsplan

En plan för erforderliga stöd- och förankringsaktiviteter.